Hot News :
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวคำพาตย์ บุญเอื้อ

หัวหน้าสำนักปลัด


หัวหน้าฝ่าย

นางภิชญาดา พรมวิชัย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

พันจ่าเอกธนพล ผูกรักษ์

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


พนักงานเทศบาล

ว่าง

นิติกร

ว่าง

นักวิชาการเกษตร

นายเอกราช อัครกตัญญู

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางสาวจิราภัทร ทวิชศรี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางพัฒนาการ ขาววงศ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวรุ่งวิลัย ลีราช

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

นางสาวศุภธิดา ก้อนศิลา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายคณิศร เชื้อประทุม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวกนกวรรณ ถาวรพงษ์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวระพีภัทร์ ตรีผลพันธุ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสุวรรณ์ หลงชิน

นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

นายณัฐวัตร บุตรพรหม

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

นายกิติพงษ์ จังกาจิตต์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ส.อ.พิฑูรย์ฑักษ์ ภูมิจิโรจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพรทิพย์ หาญอยู่คุ้ม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง
<!— Rows 8 —->

นางชลิตา ทัศบุตร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรอนงค์ วงศ์เพ็ญ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวณัชชา ทองมี

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

<!— Rows 9 —->

นางสาววรรธนพร กรุณา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายอยุทธ์ โสพิลา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวขวัญธิดา พิณโท

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

<!— Rows 10 —->

นายจตุรงค์ พาณิชย์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมศรี อยู่สุข

พนักงานขับรถยนต์

นายเชษฐา กองสุข

พนักงานขับรถยนต์

<!— Rows 11 —->

นายจตุพร จันทร์สกุล

พนักงานขับรถยนต์

นางสมนึก ส่งเสริม

แม่บ้าน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ