Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายจรูญ ขวัญหวัญ

ปลัดเทศบาล
โทร. 089-4272119

- ว่าง -

รองปลัดเทศบาล


สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวคำพาตย์ บุญเอื้อ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 062-6415998

หัวหน้าฝ่าย

นางภิชญาดา พรมวิชัย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
มือถือ 080-7995577

พันจ่าเอกธนพล ผูกรักษ์

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
มือถือ 093-0749501


กองคลัง

นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-8779228

หัวหน้าฝ่าย

นางคนิตฐา คำยอด

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร. 081-8779228

นางสาวจารุณี สมภาวะ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร. 083-376-2469


กองช่าง

นายวรสิทธิ์ พูลพนา

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 093-3238378

หัวหน้าฝ่าย

นายสุรพงษ์ วิชางาม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
โทร. 093-3238378


กองการศึกษา

นางสาวธัญลักษณ์ บุญพรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 062-9066847

หัวหน้าฝ่าย

นายปุญญพัฒน์ พิมพ์ษร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
โทร.081-2641088


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายครรชิตพล สายป้อง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวจรุงศรี มั่นทองพิทักษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร.089-9459894


หน่วยงานตรวจสอบภายใน
<

นางสาวยุพาภรณ์ ทองไทย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร. 084-8267882

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ