Hot News :

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     เทศบาลเมืองแจระแม ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ เทศบาลเมืองแจระแม ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

"แจระแมเมืองแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมดี
สิ่งแวดล้อมดี การศึกษามีมาตรฐาน บริหารองค์การอย่างมีคุณภาพ"

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การอย่างมีคุณภาพ

 

เป้าประสงค์ (Goal)

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. โครงสร้างพื้นฐาน ผังเมือง มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่
 2. เกษตรกรมีน้ำและทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. เศรษฐกิจชุมชนดี ประชาชนมีรายได้เพียงพอ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีความสุข
 4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 5. สังคมและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ