Hot News :

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

      เทศบาลเมืองแจระแม ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองแก ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลกปกครอง และศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังใหม่) มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,250 ไร่ ครอบคลุม พื้นที่ จำนวน 10 หมู่บ้าน

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดเขต พื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศใต้ ติดเขต พื้นที่เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ และตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันออก ติดเขต พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันตก ติดเขต พื้นที่ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เขตการปกครอง

      เทศบาลเมืองแจระแม มีจำนวนพื้นที่หมู่บ้านในความปกครองทั้งหมด 10 หมู่บ้าน และตั้งอยู่ในเขตการปกครองของทศบาลเมืองแจระแมเต็มพื้นที่ จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. หมู่ที่  3 บ้านหนองแก
 2. หมู่ที่  4  บ้านหนองจาน
 3. หมู่ที่  5  บ้านทุ่งขุนน้อย
 4. หมู่ที่  6  บ้านคูเดื่อ
 5. หมู่ที่  7  บ้านทัพไทย
 6. หมู่ที่  8  บ้านท่ากกแห่
 7. หมู่ที่  9  บ้านทุ่งหว้า

      มีจำนวน 3 หมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองแจระแม และ พื้นที่เทศบาลตำบลอุบล โดยใช้ถนนเป็นเส้นแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง จำนวน 3 แห่ง

 1. หมู่ที่  1  บ้านท่าบ่อ
 2. หมู่ที่  2  บ้านท่าบ่อ
 3. หมู่ที่  10  บ้านหนองหอย

ประชากร

      ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองแจระแม 10 หมู่บ้าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 11,379 คน เป็นชาย 5,667 คน และหญิง 5,712 คน จำนวนครัวเรือน 4,954 หลังคาเรือน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง ครัวเรือน
1 บ้านท่าบ่อ 302 319 350
2 บ้านท่าบ่อ 1,243 1,414 1,265
3 บ้านหนองแก 863 773 593
4 บ้านหนองจาน 629 670 476
5 บ้านทุ่งขุนน้อย 620 640 377
6 บ้านคูเดื่อ 537 552 394
7 บ้านทัพไทย 639 875 905
8 บ้านท่ากกแห่ 201 191 134
9 บ้านทุ่งหว้า 240 222 187
10 บ้านหนองหอย 393 56 273

      ที่มา : รายงานข้อมูลจากทะเบียนบ้าน ปี 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สถาบันการศึกษา

 1. ระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 2. ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1) จำนวน 5 แห่ง
 3. ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนวัดจัดตั้ง) จำนวน 2 แห่ง
 4. ระดับก่อนประถมศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัดเทศบาลเมืองแจระแม) จำนวน 4 แห่ง
 5. ระดับก่อนประถมศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กรมศาสนา) จำนวน 2 แห่ง

สถาบันหรือองค์กรทางศาสนา

 1. วัดไทย จำนวน 10 แห่ง
 2. โบสถ์คริสต์ มีจำนวน 1 แห่ง

การสาธารณสุข

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 1. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเทศบาลเมืองแจระแม จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
 2. จุดตรวจ อปพร.และตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านท่าบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 3. จุดตรวจ อปพร. จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านคูเดื่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ