Hot News :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สภาตำบลเก่า บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567 11:00

      โครงการ จ้างก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สภาตำบลเก่า บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 1 กว้าง 5.20-17.00 เมตร ยาว 288.70 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,830 ตารางเมตร ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ