Hot News :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสว่างจิตร(สม-นันท์) บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันพุธ, 05 มิถุนายน 2567 16:00

      โครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสว่างจิตร(สม-นันท์) บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 2 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940.50 ตารางเมตร ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ