เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

    วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสาวจรุงศรี มั่นทองพิทักษ์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับ นายองอาจ พิมสาร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)  ร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535เกี่ยวกับบันทึกรายละเอียดสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) รวมทั้งตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา 82 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี