เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแมรับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน

    วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม ออกประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง ดังนี้

     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจาน
     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแม
     3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบ่อ
     4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพไทย