เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
กองคลัง
     
 
 
 
นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์
 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
     
     
หัวหน้าฝ่าย
     
 
นางพรผกา วงศ์สุวรรณ
 
นางสาวจารุณี สมภาวะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้

     
     
พนักงานเทศบาล
     
-
นางนภาพร แก้วธรรมมา
นางสาวขวัญธิดา  ลัทธิมนต์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

     
นางสาวประกายเพชร  กุดเป่ง
นายพิภู บุอ่อน
นางเมธปิยา จันทมาศ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

     
   
นางสาวยุพาภรณ์ สิทธิปกรณ์
   

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน

   
     
     
พนักงานจ้าง
     
นายธนิต พุ่มแก้ว
นางสาวธัญลักษณ์ ศรีพราหมณ์
นางสาวทิพวรรณ ศรีโท

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

     
   
นางสาวสุภัสสร บุญทรง
   

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ