เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
คณะผู้บริหาร
     
 
 
 
นางสาวปลิดา สิทธิธรรม
 
 

นายกเทศมนตรี

 
     
     
 
นายคณิต สุพล
นางบุบผา เฉลียวธรรม
นางสาวกัลยา ลักษณะงาม

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

     
นายดำรง วงศ์พิมพ์
นายสง่า แท่งหิน
นางสาวกมลรัตน์ สิทธิธรรม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี