เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
สภาเทศบาล
     
 
 
 
นายเสาร์ แสนสวัสดิ์
 
 

ประธานสภาเทศบาล

 
     
 
นายวิเชียร ฤาชา
 
นายอรรคเดช ไชยจิตร

รองประธานสภาเทศบาล

 

ปลัดฯ/เลขานุการสภาเทศบาล

     
     
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
     
นายธวัชชัย โสภามี
นายอ่อนสา ดอกแก้ว
นายมานพ เนียมไทย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

     
 
นางสาวอาลอน คำศรี
นายชุมพร จิตเสนาะ
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 
     
     
     
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
     
นายเดชา สำราญวงค์
นางเฉลียง กองสุข
นายจาตุฤทธิ์ ผิวเงิน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

     
นายมุกดา สบายใจ
นายสถิตย์ พิลาเลิศ
นางสมศรี กองสุข

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

     
     
     
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
     
นายสมคิด บุตรบาล
นายอุไร ประสานเนตร
นายศักดิ์ชาย เจริญชัย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

     
 
 
นายสำเภา วงศ์พิมล
 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3